akfuli爱看福利电影网

akfuli爱看福利电影网

《通玄经》云∶梨虽为五脏之刀斧,足为伤寒之妙药。“焦”“”同用,如“藏”“脏”同用也,不必拘从火从肉,但观上下文义何如尔。

一与男交而男立损病。 故行阴行阳,主昼夜言也。

又列前贤之长,以标其善。 距四时不欲食迎节之物,所谓不时伤性损年也。

 又曰∶心主血,肝藏血,脾统血。然或有服膺仁义,无甚泰之累者,抑亦其又云∶夫神仙虽不目见,然记籍所载。

又云∶凡清旦恒言善事,闻恶事即向所来方三唾之,吉。孔安国云∶上日朔日也。

《苏敬注》云∶火柿主杀毒、金火疮,生肉止痛,软熟柿解酒热毒,止口干,押胸间热。  然桂枝汤用桂者,以其卫为邪袭,则气不固,故汗出恶风,桂枝味辛甘,阳剂也,阳剂其行快,入咽则先布散,充达百骸四肢,无处不至,此散之之意也。

Leave a Reply